คำขวัญกรุงเทพมหานคร : กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

บุคลากร


____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู ิ วิทยฐานะครูชำนาญการ
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู รับอันดับเงินเดือนคศ.๑
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครูผู้ช่วย
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครูพี่เลี้ยง
____________________________________________________________________________________________________________________________________

พนักงานอาคารสถานที่