คำขวัญกรุงเทพมหานคร : กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ปีที่รับตำแหน่ง
1 นายน้อม สุระปัญโญ พ.ศ.2479
2 นายเปี่ยม ทองเต็ม พ.ศ.2483
3 นายมณี มรีรัตน์ พ.ศ.2489
4 นายเฉลิม โลศิริ พ.ศ.2506
5 นายมณฑล สุขสำอางค์ พ.ศ.2518
6 นายบรรยง ลาวัง พ.ศ.2534
7 นางกุศล ภู่นพคุณ พ.ศ.2535
8 นางจรัสศรี ศิริมูล พ.ศ.2540
9 นางอุทุมพร หลีเกษม พ.ศ.2541
10 นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์ พ.ศ.2542
11 นางสุชาดา จันทกูล พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
12 นางณัฐกนก ครุธวีร์็ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
13 นางบังอร เข็มสุข พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552
14 นางนารี จังพล พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555
15 นางลลิตวัณย์ สิทธินันทน์ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558
16 นางสายพร สิงห์โต พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
17 นายกุศล ถี่ถ้วน พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563
18 ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุเมธ สุจริยวงศ์ พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน